Μειωμένο ΦΠΑ 5% σε γη που αγοράστηκε από γονέα/κηδεμόνα και μεταβιβάζεται σε δικαιούχο τέκνο για ανέγερση κατοικίας

0

Την ευχέρεια επιστροφής ΦΠΑ 14% σε γη η οποία αγοράστηκε από γονέα ή κηδεμόνα και η οποία μεταβιβάζεται σε ενήλικο τέκνο, για ανέγερση κατοικίας η οποία υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%, ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12/01/2022.
 
Το Σχέδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, εφαρμόζεται για οικόπεδα που ορίζονται στο Όγδοο Παράρτημα, παράγραφο (1)(β)(ii) του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και τα οποία υπόκεινται σε ΦΠΑ.
 
Σημειώνει ότι οι υπόλοιποι όροι του Σχεδίου εξακολουθούν να ισχύουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ