Κέρδος μετά την φορολογία €40 εκ. ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα για την εννιαμηνία 2020

0

Κέρδος μετά την φορολογία ύψους €40 εκατομμύρια ανακοίνωσε για την εννιαμηνία του 2020 η Ελληνική Τράπεζα, σε σύγκριση με κέρδος ύψους €89,4 εκατ. την εννιαμηνία του 2019, ενώ το κέρδος για το γ΄ τρίμηνο του 2020 ανήλθε μετά την φορολογία στα €22,3 εκ., σε σύγκριση με €19,9 εκ. το β΄ τρίμηνο.
 
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για την εννιαμηνία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Τράπεζα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 20,06%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,51%.
 
Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.650 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με €2.276 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση ύψους 27%, ενώ οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΣ), ανήλθαν σε €1.185 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Advertisement

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ